Börjes Koncernen

Introduktionsutbildning

Detta är en introduktionsutbildning för dig som medarbetare och för dig som leverantör till oss inom Börjes Koncernen. För oss är det viktigt att alla har god kännedom om våra verksamheter och följer de policys och riktlinjer som vi har arbetat fram. Det är viktigt att du noga läser igenom och förstår betydelsen i informationen. Denna utbildning består av 20 sidor och tar ca 20 min. Vid frågor kontakta Charlotta Ahlqvist 0733 318 555 alt charlotta@smalandslogistik.se.

Gunvor har ordet

Alla kan köpa lastbilar. Alla kan uppfylla olika certifieringar. Alla kan investera i system och byggnader. Alla kan teckna avtal. Vi gör allt det. Men vi har något som skiljer oss från andra och som alltid kommer att göra det. Människorna i vårt företag.

Vi tror på relativt små enheter inom koncernen, så att alla känner varandra och är delaktiga i verksamheten och hur den kan utvecklas.
Börjes Koncernen är ett personligt företag som står för ansvarstagande, kompetens och omtänksamhet. Vi ska vara bäst på att ta hand om våra kunders transport- och logistikbehov.

Gemenskap, nöjda kunder och medarbetare är viktigt för oss.

Under tiden ska vi ha kul!

Kundfilosofi sedan 1947

Kundfilosofi av Börje Johansson Anno 1947

Företagets grundare Börje Johansson införde en anda som skrevs ned i ett flertal punkter, detta har allt sedan dess präglat hela företaget och dess filosofi.

Kom ihåg
”Kunden är inte beroende av dig, det är ju du som är beroende av honom för din existens. Det är ju också han som betalar din lön.”

”Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga om att du är bättre än han.”

”Kunden är inte något avbrott i ditt arbete – han är dess ändamål. Det är ju inte du, som gör honom en tjänst med att betjäna honom, det är han som gör dig en tjänst genom att ge dig chansen att bevisa att du är rätt man på rätt plats.”

”Kunden är en människa med känslor och förhoppningar, svårigheter och besvikelser, precis som du. Han kan vara nervös och besvärlig, precis som du. Han kan ha underliga tycken och besynnerliga fördomar, precis som du. Men när han kommer till dig, är han din gäst. Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst.”

Gemensamma värderingar

Affärer görs mellan människor. Hur lyckosamma vi är beror på vad kunderna tycker om oss. Vi är många personer i företagen i koncernen. För att kunder och andra ska få en gemensam bild av oss som företag är det viktigt att vi uppträder någorlunda lika. Därför har vi tagit fram några viktiga riktlinjer eller policys.

Våra värderingar enligt Börjesandan

Ska vi trivas och fungera tillsammans är det viktigt att vi skapar en gemensam kultur.
Du ansvarar för ditt arbete men också för att företaget fungerar i allmänhet.
Vi måste alla ta ansvar för helheten.

Tänk på att
1. Var glad
2. Var 100% lojal
3. Behandla kunderna så som du själv vill bli behandlad
4. Använd sunt förnuft
5. Se möjligheterna inte problemen
6. Var alltid ärlig, både mot dig själv och andra
7. En sparad krona är en tjänad krona
8. Kontrollera alltid ditt fordon enligt checklistan före och efter körning
9. Håll ordning och reda
10.Det finns inga gränser. Även om vi har kommit långt så finns det alltid mer att göra

Verksamhet

Börjes koncernen är ett familjeägt åkeriföretag.  Börje Johansson startade företaget 1947.
Då var det han och en lastbil. Sedan har vi vuxit. Både av egen kraft och genom förvärv av andra verksamheter. Nu är vi drygt 600 personer och runt 300 lastbilar. Vi har en större bredd än de flesta. Från distribution, fjärrtransporter i egna bilar till firmabilstrafik, flistransporter och lagerhantering.

Verksamheten är indelad i nedanstående verksamhetsgrenar:

 • Inrikes transportverksamhet med tempererade och konventionella fordon för i huvudsak Schenker AB.
 • Tredjepartslogistik med kringverksamhet i Nybro
 • Verkstad och tvättanläggning för interna och externa fordon, i Växjö, Åryd, Nybro och Skånes Fagerhult
 • Flistransporter sker i Åryd.
 • Firmabilstrafik

Operativ organisation

Smålands Logistik AB består av tre operativa transportenheter i Nybro, Växjö och Ljungby/Värnamo, Börjes Transport AB i Växjö, Helsingborg, Göteborg, Enköping, Stockholm, Örebro och Nybro, Börjes Packhus AB i Nybro, AHL Johanssons Åkeri AB i Skånes Fagerhult och Göteborg, Blekinge Logistik AB i Nättraby och Sune Carlssons Åkeri AB i Åryd.

 •  Koncernledning har sitt säte i Nybro.
 • Trafikledning finns vid respektive transportenhet.
 • Koncernledningens representant för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet, är placerad vid kontoret i Nybro.
 • Koncernens säkerhetsrådgivarfunktion är kontrakterad.

Affärsidé

Grunden för att man ska kunna göra bra affärer är att man har en bra affärsidé.
Vårt mål är att vi skall vara bäst på att ta hand om våra kunders transport- och logistikbehov.

 • Vi skall ha 100 % nöjda kund
 • Vi skall ha 100 % nöjda medarbetare
 • Vi skall ha hög lönsamhet
 • Vi skall tillhöra dem som utför transportuppdraget bäst och är med i utvecklingen hos vår största uppdragsgivare, DB Schenker.
 • Vi skall ha en stark lokal förankring.
 • Vi skall ständigt förbättra vår kvalitet så att den uppfyller våra kunders krav och överträffar deras förväntningar.
 • All vår verksamhet skall baseras på ett miljöengagemang.

Linjenät

Miljöpolicy

Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- , entreprenad- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning.Detta innebär att vi skall:

 • öka det personliga miljöansvaret och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare genom information och utbildning
 • arbeta förebyggande och målinriktat med ständiga miljöförbättringar
 • ständigt sträva efter att minska miljöbelastningen från våra transporter.
 • bevaka forskning och utveckling kring bränslen, energiproduktion, transportmedelsteknik och logistik
 • uppfylla gällande miljölagar och miljöförordningar.
 • vid nyinvesteringar alltid fokusera på minskning av energianvändningen och alternativa energislag.

Personalpolicy

Vi ska tillsammans arbeta för att nå uppställda mål och utveckla verksamheten. För att vi skall vara en konkurrenskraftig organisation behövs allas insatser. Medarbetarskapet skall kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet.

Följande rutiner gäller vid:

Vett & etikett:
Kom ihåg – kunden är inte beroende av Dig det är Du som är beroende av honom för Din existens – det är ju också han som betalar Din lön! A: ansvar, K: kompetens O: omtanke

Nyanställning:
Webbaserad Introduktion samt muntlig instruktion skall ske vid anställnings början.

Semester:
5 dagar/år får sparas i högst 5 år. Detta måste meddelas till löneavdelningen senast den 28 februari samma semesterår annars betalas innestående semester ut i mars samma semesterår.

Kompbank:
Högst 40 timmar får placeras i kompbanken. Detta meddelas till löneavdelningen. Ingen tidsbegränsning.

Rökning:
Är förbjuden i våra fordon och lokaler.

Förarkort:
Det är varje anställds skyldighet att inneha de giltiga körkort, förarkort, ADR, YKB m.m som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Om ändringar sker skall detta omgående rapporteras till företagsledningen.

Kläder:
Personlig utrustning som företaget tillhandahåller är företagets egendom som skall skötas och användas med omsorg. Om någonting saknas eller har gått sönder skall detta rapporteras till trafikledningen och fordonsansvarig. Vid provanställning alternativt timanställning skall erhållen utrustning återlämnas vid avslutad anställningsperiod. Skobidrag erhålls med 650 kr om inget annat överenskommits som tex uppvisat läkarintyg eller eventuella kundkrav.

Färdskrivarkort:
Personliga förarkort till den digitala färdskrivaren är en individuell handling. Dessa kort skall tankas ur var 7:e dag.

Handdator/Precom:
Vid arbetets början skall alltid inloggning ske i Precom.

TransPA:
Tidsrapportering skall ske i anslutning till avslutat arbetspass!

Nycklar/Koder:
Alla utdelade nycklar och kodnycklar finns registrerade på respektive kontor. När anställning upphör skall alla nycklar och koder återlämnas.

Tankkort:
Det är förbjudet att förvara koder tillsammans med kort eller löst i fordon. Vid tvåkortsystem så är chaufförskortet en personlig handling och missbruk av kort innebär att man blir ersättningsskyldig. Vid förnyelse av kort vänder man sig till det kontor som bilen tillhör.

Mobiltelefoner:
Skall skötas med omsorg och endast företagsrelaterade telefonsamtal är tillåtna.

Internet och media:
Internet skall användas för insamling av information i tjänsten och användas med sunt förnuft och gott omdöme. All Mediakontakt hänvisas till VD.

Det är inte tillåtet att:

 • kommentera något om våra kunder eller kunders gods på sociala medier. Det är inte offentligt.
 • via sajter bekräfta vart man befinner sig ”just nu”.
 • besöka sajter vars innehåll bryter mot koncernens etiska regler, t.ex. rasistiskt, pornografiskt, extremt politiskt innehåll eller olaglig information.
 • spela spel på arbetstid.
 • sprida information på ett forum där det kan råda oklarhet om användaren företräder koncernen eller ej.

WKER:
Bilpärmsappen Wker innehåller informationsblad, rutiner och checklistor som skall läsas igenom och följas.

Skadeanmälan:
Skadeanmälan skall alltid fyllas i vid skada, liten som stor! Finns på vårt intranät att fylla i och skriva ut och lämnas in till respektive hemmakontor! Även tillbudsrapport skall göras via vår hemsida på intranätet.

Information:
Informationsansvar finns lokalt på varje kontor samt via Bilpärmsappen Wker. – Det är varje enskild persons ansvar att gå in på Wker för att hålla sig ajour samt att se till att det som står efterlevs. OBS! Information som bör komma varje medarbetare till kännedom, meddelas till informationsansvarig för vidarebefordran.

Avslutad anställning:
När anställning upphör skall alla nycklar och koder, telefon, truckkort och tankkort återlämnas. Erhållen ID-06 handling skall också lämnas tillbaka.

Gratifikationer:
Sker efter 25-års anställning samt vid 50 årig födelsedag.

Lojalitetsplikt omfattar alla anställda, vilket innebär att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagare skall vara diskret när det gäller Börjes koncernens angelägenheter som prissättningar, datasystem, undersökningar, driftsförhållanden och dylikt samt att det inte är tillåtet att bedriva konkurrerande verksamhet med någon av Börjes koncernens bolag.

Uppgift om sammanlagd arbetstid:
5 § 2p Arbetstidsavtalet innehåller en bestämmelse som begränsar den sammanlagda arbetstiden för mobila arbetstagare(arbetstagare som omfattas av EUs kör- och vilotidsregler). Om en arbetstagare utför arbete som omfattas av EUs kör och vilotidsregler för flera arbetsgivare gäller begränsningen summan av antalet arbetade timmar hos de olika arbetsgivarna. Detta är du som chaufför skyldig att svara på skriftligt. Tala med ansvarig trafikledare om påskrift och eventuell ändring av arbetstid.

Vi skall tillsammans sträva efter att ha en säker och trivsam arbetsplats där god ordning råder!

Gunvor Munck
VD

Kvalitetspolicy

Vår kvalitet skall ständigt förbättras så att den uppfyller våra intressenters krav och överträffar deras förväntningar.

Detta innebär att:

 • Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
 • Vår kvalitet är allas ansvar
 • Alla skall veta vad som skall göras – och varför
 • Kvaliteten skall alltid sättas i första rummet
 • Nollfelsprincipen skall alltid eftersträvas
 • Kvaliteten skall styras mot mätbara mål
 • Vår verksamhet skall präglas av ständiga förbättringar
 • Allt vi producerar baseras på kundernas behov

Trafiksäkerhetspolicy

Börjes Koncernens ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att trafiksäkerhetsmål uppnås för såväl individen som företaget och samhället.

Ledningen ska:

 • varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för.
  Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad.
 • varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
 • se till att samtliga medarbetare har den kunskap, information och utbildning som krävs.
 • genom trafiksäkerhetsmålen följa upp att medarbetarna lever upp till den gällande policyn.
 • följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet och se till att allt arbete präglas av ständiga förbättringar

Alla anställda inom företaget har ett eget personligt ansvar och ska:

 • ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
 • alltid använda säkerhetsbälte
 • alltid hålla avstånd till framförvarande och aldrig överskrida gällande högsta hastighet.
 • alltid följa gällande förordningar om kör- och vilotider samt ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • lastsäkra godset på ett ansvarsfullt sätt, enl. gällande regelverk och alltid följa gällande viktbestämmelser.
 • vara sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
 • hålla fordonet i trafiksäkert skick och med hjälp av koncernens checklista utföra daglig tillsyn av fordonet.
 • sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.
 • alltid rapportera alla tillbud och olyckor till närmsta chef och skadeanmälan skall alltid skrivas.

Arbetsmiljöpolicy och policy mot kränkande särbehandling

Alla anställda inom Börjes Koncernen har ett grundläggande arbetsmiljöansvar.
Att känna motivation för sitt arbete är viktigt för god hälsa.

Varje medarbetare ska ges förutsättningar att:

  • känna till företagets vision och policys
  • förstå sin roll, ansvar och befogenheter samt betydelsen av det egna arbetetBörjes koncernen skall:

    • verka för en sund arbetsmiljö; vilket innebär god psykisk, social och fysisk miljö.
    • uppfylla kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifterna.
    • följa utvecklingen när det gäller arbetsskador, personalomsättning och sjukfrånvaro för att
     kunna vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla en god arbetsmiljö.
    • verka för att alla typer av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen motarbetas och elimineras.

   Börjes koncernen har en nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier avseende de sju diskrimineringsgrunderna: den anställdes kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.

   Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med ömsesidig respekt.

   Alla ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefullt och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Alkhol- och drogpolicy

Inom Börjes Koncernen accepterar vi inte alkohol- och drogpåverkad personal.
Detta innebär:

 • Noll promille alkohol och fri från ”dagen efter effekter” på arbetsplatsen.
 • Att företaget anser sig ha rätten att slumpmässigt utföra alkoholtester med godkänd kalibrerad alcomätare av märket Dräger
 • Att användning av alkohol och droger aldrig kan kombineras med arbete.
 • Förbud mot all användning av droger
  (Med droger avser vi narkotika, anabola steroider och missbruk av läkemedel)
 • Förbud mot att uppträda onykter i företagets arbetskläder.
 • Misstanke om eller konstaterat missbruk av alkohol eller bruk av droger, hanteras enligt vår handlingsplan.
 • Vårt mål är att missbruket skall upphöra och att medarbetaren skall kunna ha kvar sin anställning
 • Personal i ledande befattningar ansvarar för att underställd personal känner till vår Alkohol- och drogpolicy samt vår Handlingsplan

IT policy

Koncernens (dotterbolag och verksamhetsområden) IT-system och utrustning är arbetsredskap, som skall användas som stöd och verktyg i den dagliga verksamheten.
Nedanstående regler gäller för medarbetarnas IT-användning.

Information och ansvar
Huvudansvarig för koncernens IT-system och utrustning är VD. Platsansvarig ansvarar för att IT-policyn sprids och efterlevs bland medarbetarna, samt ansvarar för att vidta åtgärder mot brott av IT-policyn samt anmäla till

VD
VD skall tillsammans med aktuella datakonsulter
– säkerställa systemens säkerhet och användbarhet, även vid oförutsedda händelser.
– lämna nödvändig information och utbildning till användarna
– skriva avtal som fastställer datakonsultens ansvar, rättigheter och skyldigheter.

E-post
E-post skall i första hand gälla arbetsrelaterad trafik. Privat trafik får förekomma i begränsad omfattning. Koncernens elektroniska adresser skall alltid användas med stor försiktighet, t.ex. vid e-registreringar. Mycket stor försiktighet gäller om avsändare av e-post med bifogade filer ej är känd. Kontakta alltid IT-ansvarig om misstanke finns om intrång i datasystemen!

Internet
Internet skall användas för insamling av information i tjänsten. Internet skall användas med sunt förnuft och gott omdöme.

Internet får aldrig användas:
• Det är inte tillåtet att kommentera något om våra kunder eller kunders gods på sociala medier. Obs! tänk på att inte svara på frågan, vad gör du nu på Facebook om du är på jobbet. Det är inte offentligt.
• För nedladdning av musik, filmer, mjukvara eller bilder till koncernens datorer.
Undantag kan göras när bildmaterial behövs på yrkets vägnar.
• För att besöka sajter vars innehåll bryter mot koncernens etiska regler, t.ex. rasistiskt, pornografiskt, extremt politiskt innehåll eller olaglig information.
• För att spela spel på arbetstid.
• För att sprida information på ett forum där det kan råda oklarhet om användaren företräder koncernen eller ej.

Kontroll
All information i IT-systemen kan komma att kontrolleras.

Brott mot IT-policyn
Vid en första överträdelse utdelas en muntlig varning. Vid en andra överträdelse utdelas en skriftlig varning. En överträdelse av allvarlig art kan leda till skadeståndsanspråk och uppsägning. Är överträdelsen av mycket allvarlig art kan det leda till polisanmälan och åtal.

Mobiltelefonpolicy

Vid användning av telefoner som ägs av något av Börjes Koncernens bolag gäller följande:

• Telefonen skall användas för samtal i tjänsten som tex. samverkan med kollega, avisering av gods till kund samt hålla kontakt med trafikledning.
• Telefonen skall användas med förnuft och kan efter särskilt tillstånd få användas privat. Kostnader som uppkommer vid privat bruk betalas av användaren.
• Telefonen är till för korta meddelanden. Samtalstid över 2 minuter accepteras ej med mindre än att en godtagbar förklaring finns.
• Telefonen är företagets egendom och skall vårdas väl så att Du alltid har ett väl fungerande arbetsredskap.
• Kundspecifika krav gäller enligt särskild instruktion

Enligt Trafikförordningen gäller följande:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.

inverkar menligt” innebär att fordonsföraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sätt som gör denne till en ouppmärksam och trafikfarlig förare.

Det är inte tillåtet att använda telefonen för:
Att rösta i tävling
Att ta hem spel och appar som ej är företagsrelaterade
Att skicka GPRS, MMS eller privata SMS
Att köpa tjänster– ringsignaler etc.

För nummerupplysning skall i första hand trafikledning ringas
därefter 118 700 användas.

Säkerhetspolicy

Börjes Koncernens ambition är att med ett ledningsansvar som grund alltid prioritera personsäkerheten högt vid all riskbedömning. Säkerhetsarbetet skall bedrivas i överensstämmelse med regler och instruktioner som fastlagts av myndigheter.

Säkerhetsarbetets grundpelare: människor, egendom, verksamheter och miljö skall på bästa sätt skyddas mot faror som kan innebära olyckor, skador och förluster eller som på annat sätt kan påverka personer eller koncernens verksamheter negativt.
Policyn omfattar alla Börjes Koncernens verksamheter.

Mål:

Börjes Koncernens säkerhetsarbete har som mål att hålla en hög säkerhet samt att förebygga och förhindra olyckor och skador på människor, egendom eller miljö. Säkerhetsarbetet skall bedrivas med tyngdpunkt på riskanalyser och förebyggande aktiviteter som skall resultera i:

* att anställda känner trygghet i sin arbetsutövning
* att säkerheten beaktas vid arbete som berör allmänheten
* att en servicenivå med hög kvalitet och säkerhet bibehålls
* att antalet skadehändelser och allvarliga skador minskas

* att skadekostnaderna minskar genom färre skador och förluster
* att se till att samtliga medarbetare har den kunskap, information och utbildning som krävs
* att varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inventera och identifiera de
risker som våra anställda utsätts för.
* att följa utvecklingen inom säkerhetsområdet och se till att allt arbete präglas av ständiga
förbättringar

Alla anställda inom Börjes Koncernen har ett eget personligt ansvar och:

* ska arbeta aktivt för ökad säkerhet
* är skyldiga att påpeka brister till platsansvarig eller VD
* ska alltid rapportera alla tillbud och olyckor till närmsta platsansvarig och skadeanmälan
skall alltid skrivas!

En ledarbefattning innebär säkerhetsansvar och ansvar för att personalen är informerad om policyns innehåll och att denna följs. Ledningens representant följer upp säkerhetsarbetet inom organisationen. Information, externt såväl som internt, är en viktig del i säkerhetsarbetet. För att följa upp säkerhetsnivån skall säkerhetsrevision genomföras varje år i form av intern kontroll. Säkerhetsrevisionen skall bland annat mäta antalet inträffade skador, dess omfattning och kostnader. En viktig del i säkerhetsrevisionen är att bedöma kostnaderna i relation till ökad säkerhet.

Policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att Börjes koncernens samtliga bolag hanterar
personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. När personuppgifter inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in, tas de bort.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser.

Inom Börjes koncernens alla bolag måste vi hantera personuppgifter om våra anställda, kunder och leverantörer. För att kunna fullgöra våra avtal behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

Anställda: namn och dina kontaktuppgifter, betalningsinformation, foto till id handling.

Kunder: namn och kontaktuppgifter, organisationsnummer, samt betalningsinformation.

Leverantörer: namn och dina kontaktuppgifter, organisationsnummer, samt betalningsinformation.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare, samarbetspartners och uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Samarbetspolicy

Börjes koncernen växer och vi har många nya medarbetare.

Därför är det viktigt att vi säkerställer och förbättrar vårt samarbete internt. Vi ska alltid värna vårt interna nätverk och se till att göra det lilla extra för att hjälpa varandra.

För att det ska fungera smidigt måste vi ge varandra rätt förutsättningar när vi ber om hjälp:

 • Vi har alltid en professionell och positiv korrespondens och kommer ihåg att vår kundfilosofi även gäller internt. Bemöt andra som du själv vill bli bemött.
 • För alla interna omex ansvarar avsändande trafikledning för att mottagaren har fått de uppgifter som krävs samt att det är bekräftat via mail.

Som våra ledord har vi alla ett ansvar att genom vår kompetens visa vår omtanke till varandra för tillsammans är vi bättre, snabbare och starkare.

Vår arbetsmiljö

Vi vill att alla på arbetsplatsen ska trivas, känna respekt för varandra.
Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar vilket gör att de kan förebyggas.

Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser, följer dessa regler och arbetar säkert. På så sätt skapar vi skadefria arbetsplatser i hela vår verksamhet – alltid.

Dessa regler gäller alla som arbetar inom Börjes koncernen och de kan kompletteras med specifika regler för respektive arbetsställe. Reglerna ingår i koncernens ledningssystem och kompletterar gällande lagar och förordningar från myndigheter.

Risker i arbetet

Risker för ohälsa och olycksfall förebyggs genom att regelbundet genomföra riskbedömningar av samtliga risker på arbetsplatsen. Riskerna värderas och åtgärder föreslås med avsikt att förebygga olyckor och tillbud. Åtgärderna kan vara; kompetensutveckling, införande av nya arbetsrutiner/arbetssätt/teknik, ny skyddsutrustning etc.
Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka säkerhetsåtgärder som gäller.
Den som finner att det egna arbetet innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska genast stoppa det och därmed säkerställa att ingen annan kan drabbas och omedelbart underrätta platsansvarig samt skyddsombud.

Säkert beteende

För att uppnå skadefria och hälsosamma arbetsplatser är det av stor vikt att alla på arbetsplatsen bidrar till en säkrare arbetsplats genom att;

• Inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet.
• Inse att arbetsmiljöarbetet är en självklar del av arbetet, genom att exempelvis använda föreskriven skyddsutrustning.
• Vara medveten om sina handlingar samt tänka på konsekvenserna av sitt handlande.

• Ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister samt vid behov underrätta platsansvarig samt skyddsombud.
• Omedelbart rapportera alla tillbud, skador eller andra riskobservationer till platsansvarig och WKER appen -tillbud.
• Använda mobiltelefoner under säkra former. När vi framför fordon och arbetsmaskiner på allmän väg använder vi handsfreeutrustning. Inne på arbetsplatsen ska fordonet/maskinen stå still vid användning av mobiltelefon.

Information och kompetens

* Lyftanordningar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning som saknar uppgift om godkänd besiktning får inte användas på arbetsplatsen.
• Material och förnödenheter ska endast förvaras på anvisad plats. Detta ska ske på ett välordnat och stadigt sätt för att förebygga att de välter, rullar ut eller sprider sig.

• Arbetsplatsen ska vara fri från material eller hinder som kan skapa snubbelrisker
eller andra faror.
• Parkeringar ska vid behov snöröjas och sandas för att motverka halkrisk.
• Transport- och utrymningsvägar får aldrig blockeras.

Personlig skyddsutrustning

Vid kvarstående risker då inga andra alternativ finns att tillgå, används personlig skyddsutrustning. Den används för att ge betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

• Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning som ska användas. Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella skyddsinstruktioner, vid exempelvis användning av hörselskydd, specifika arbetskläder, andningsskydd osv.

• Användaren ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin skyddseffekt och hygieniska standard.
• Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska kontrollera att erforderliga skyddsanordningar fungerar, är korrekt och säkert utförd innan arbete påbörjas.

• Vid användning av mobil arbetsplattform är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk: − Vid användning av lift i Grupp B, typ bomlift − Vid användning av lift i Grupp A, typ saxlift/pelarlift om inte alla risker för att välta eller falla ur liften är helt undanröjda.
T.ex risk för påkörning eller kollision med fordon/maskin/annat, exempelvis lyftobjekt
• Stegar får endast undantagsvis användas.

Damm

Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete, så att övriga yrkesgrupper inte behöver utsättas för uppkommet damm genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning.

• Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt t ex genom integrerat utsug på maskinen/verktyget, dammsugning, punktutsug samt vattenbegjutning.

Bullrande verksamhet

Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt reducera eller skärma av särskilt bullrande arbete, genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning. Bullret ska reduceras så nära källan som möjligt. Man bör alltid använda hörselskydd vid bullrande arbete i verkstad, som t ex slipning, slaggning, borrning och hantering av gods.

Rökning är endast tillåtet utomhus på angiven plats

• Heta arbeten får endast utföras av den som har ett aktuellt utbildningscertifikat och tillstånd från tillståndsansvarig. Med heta arbeten avses svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten.

• Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om var nödutgångar och återsamlingsplatsen finns, liksom var brandsläcknings- och första hjälpen-utrustning är placerad.

• Gasflaskor ska – då de inte används – samlas på avsedd plats med synlig varningsskylt, ha skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade.

• Arbetsfordon ska tankas på avsedd plats och vara avstängda under tankningen.

Elsäkerhet

Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen.
• Alla elektriska verktyg, utrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet. Defekt utrustning ska tas ur drift.

Avfallshantering

Åtgärder ska vidtas för att avfall/sopor hanteras på ett lämpligt sätt på respektive arbetsplats.

• Avfall från våra arbetsplatser ska källsorteras vid avsedd plats på arbetsplatsen.
• Farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs.

OBS!

Vid upplåtelse av verkstaden för arbete på egna fordon utanför ordinarie arbetstid, ”hobbykvällar” (kvällar och lördagar-söndagar), är emellertid arbetsmiljölagen inte tillämplig eftersom ”arbete ej utförs för arbetsgivares räkning och lokal ej upplåts för yrkesmässig verksamhet”. Detta är endast tillåtet efter överenskommelse med VD!

Något arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen föreligger således ej!

Arbetsgivaren svarar dock för att verktyg, material, hjälpmedel och lokaler som används under ”hobbykvällar” är i sådant skick att skador på person eller material ej uppstår.

Ansvaret för själva handhavandet åligger däremot den enskilde brukaren!

Det åligger envar att återställa lånade verktyg m m efter brukandet samt att före påföljande arbetsdags början anmäla eventuella defekter eller liknande på lånat material. Arbetsplatsen skall lämnas i sådant skick att ordinarie arbete ej förhindras.

Skyddsplan

• Farligt gods får endast transporteras / hanteras av behörig utbildad personal.
• Personalen skall vara legitimerad/känd och ha utbildning för uppgiften.
• Lastutrymmen och utrustning skall alltid kontrolleras innan lastning och där efter kontinuerligt efter uppehåll.

• Obehöriga får aldrig följa med under transport.
• Följ alltid gällande säkerhetsrutiner på alla terminaler.(våra egna och våra kunders)

• Vid lastning och lossning skall alltid gällande säkerhetsrutiner på lastning- och lossningsställen följas.
• Tala aldrig med någon om transportenhetens last.
• Onödiga stopp skall undvikas på väg. Om så måste ske använd/välj i första hand säkra parkeringar om sådan inte finns att tillgå välj efter omdöme så säker plats som möjligt, för att försvåra obehörigt intrång.

• Om släpvagn under dagtid tillfälligt kopplas ifrån så var noga att ställa den där den inte riskerar bli påkörd eller utsatt för obehörigt intrång.
• Lämnas fordonet/latutrymmet skall det låsas och nycklarna tas med och eventuella larmfunktioner tillkopplas.
• Helguppställning sker på av åkeriet framtagen anvisad uppställningsplats.

• Var alltid uppmärksam på saker du upplever som avvikande. Om du hamnar i ett sådant läge och inte anser läget akut ta kontakt med närmaste chef och rådgör annars ringer du Polis på 114 14 och är det brådskande 112.

• Om du skulle drabbas av ett angrepp, försök att bibehålla lugnet och gör inget eget ingripande som kan förvärra situationen.
• Eventuella avvikelser skall alltid dokumenteras via vårt intranet och följas upp.
• Vid dåligt väglag välj alltid om möjligt de större vägarna.

Se även vår chaufförsinstruktion vid Hot och våld

Riskkällor

1. Kollision med annat fordon eller singelolycka
skada på egendom
personskador, dödsfall
utsläpp till mark och vatten av:
– diesel, oljor, glykol
utsläpp till luft:
– köldmedia

2. Brand i fordon
personskador, dödsfall
utsläpp till mark och vatten av:
– diesel, oljor, glykol
utsläpp till luft:
– köldmedia

3. Farligt gods
utsläpp eller explosion vid brand eller olycka
personskador, dödsfall

4. Mänsklig faktor
Trötthet
Alkohol och droger
Smittrisk / pandemi

Instruktion - förebyggande av arbetsskada

Följande riskfaktorer är identifierade:

Direkta personskador
Rygg- och benskador, fall- kläm- och halkskador, synskador och allergier.

Psykosomatiska skador
Stress, traumatiska skador från ex. fordonsolyckor, egen inblandning eller först till platsen, brand, explosion och rån.

Övriga riskfaktorer
Monotont arbete

Instruktion

Fordon
Rygg och benskador kan undvikas genom att förare tar sig tid att ställa in förarstolen efter egen vikt och längd. Vidare skall förare vid av och påstigning använda fordonets fotsteg och vara vänd in mot förarhytten. Detta kan eliminera knä- och ledskador i benen.
Vid arbete på lastbil eller släpfordons- lastutrymme skall alltid skyddsskor användas. För undvikande av halkskador skall alltid lastytorna hållas väl städade och fria från obehörigt material. Vintertid skall stor försiktighet råda vid lastning utomhus så att pallar som lastas ej har snö eller is med sig in på flaket vilket då kan skapa halkrisk. Vidare skall all förflyttning ske gående och aldrig med språng på ett flak.

Magasin och terminaler
Fordonet skall alltid ställas i rät vinkel mot lastbryggor. Före lastning / lossning påbörjas skall kontroll av lastbryggan ske så att den ligger med god marginal in över flakkanten. Fordonets tryckluftsbromsar skall vara tillslagna så att fordonet ej kan komma i rullning.
Skyddsskor skall alltid användas vid vistelse på magasin.

Truckar
De truckar som vi har för att lasta fordonen skall köras med omdöme och inte backa utan uppsikt ej heller framföra fordonet för fort under sväng då risk finns att man tappar balansen på speciellt truckar med åkplatta. Fötterna skall vara väl innanför åkplattans ytterkanter för att undvika klämskador och aldrig backa utan uppsikt bakåt eftersom det kan finnas gods som ex. har en höjd där åkplattan kan gå inunder vilket då kan orsaka klämskador.

Vid lastning och lossning av otympligt gods är det upp till varje chaufför att bedöma om det går att lasta/lossa godset på ett säkert sätt. Om inte be om hjälp på plats eller kör tillbaka godset till terminal för vidare behandling.

Livsmedelssäkerhet

De av Börjeskoncernens bolag som erbjuder och utför logistiklösningar till livsmedelskunder ska se till att aldrig bryta kylkedjan, alltid uppfylla lagar och myndighetskrav för livsmedelssäkerhet och kunders krav.

HACCP-programmet är den grundläggande delen i vårt livsmedelssäkerhetsarbete. Alla chaufförer som transporterar livsmedel skall genomföra utbildning i livsmedelssäkerhet vart annat år. Tillsammans med kunder och personal skall vi ständigt utveckla och förbättra vårt livsmedelssäkerhetsarbete.

Ansvariga

Huvudansvarig för livsmedelssäkerheten är: Driftansvarig på respektive enhet  samt      Chaufförer

Kommunikation

Ansvarig för livsmedelssäkerheten svarar för nödvändig kommunikation gällande livsmedelssäkerhet med kunder, mottagare, myndigheter, interna befattningshavare och andra personer/organisationer som kan beröras.

Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning

Ansvarig för livsmedelssäkerheten skall identifiera behovet av nödvändig kompetens och utbildning för personal.

Grundförutsättningar                                                                       

Att ha rätt utrustning i fordon och släpvagnar – Process Steg 1

Att lastutrymmen är rengjorda –  Process  Steg 2 och 6

Identifierad risk med kritisk styrpunkt

Att kunna hålla rätt temperatur i lastutrymmet under transport – Process  Steg 4

Styrning av grundförutsättningarna och identifierad risk med kritisk styrpunkt framgår av Instruktion

Instruktion  / Transport livsmedel

Steg 1 Egna fordon förberedda för transport av livsmedel

Ansvarig: Driftsansvarig på respektive enhet

Steg 2 Rengöring fordon

Flaket skall vara rensopat och avfettning / tvättning görs vid behov.

Ansvarig: Chaufför

Steg 3 Lastning fordon

Innan lastning av kyl och frysgods skall bilen /släpen vara nerkyld till rätt temperatur. Samma gäller

Ansvarig: Chaufför

Steg 4 Transport

Under transporten skall temperaturen i bilens utrymme

 • vid transport av kylgods vara + 4 till + 8 grader Celcius
 • vid transport av fryst gods -21 grader Celcius
 • vid transport av läkemedel vara mellan +5 till +15 grader Celcius

Styrning och övervakning av temperaturen sker med hjälp av en display i hytten. Temperatur, datum och tid registreras automatiskt i aggregatet på bilen resp. släpet och data lagras i 12 månader.

Utskrift sker, vid behov, via en dosa som kopplas till aggregatet.

Ansvarig: Chaufför

Steg 5 Lossning fordon

Vid skadat gods eller annan anmärkning som tex temperaturavvikelse så skall det skrivas på fraktsedeln och dokumenteras och rapporteras till trafikledning

Ansvarig: Chaufför

Steg 6 Rengöring fordon

Ansvarig: Chaufför

Chaufförers funktionsbeskrivningar/ansvar

Huvuduppgift
Chaufförens uppgift är att lasta och lossa gods, att utnyttja fordonets lastkapacitet optimalt, att lastplanera fordonet så att lossning underlättas och skador elimineras, att köra fordonet och uppträda hos kund som representant för alla Börjes koncernens bolag och DB Schenker AB.
Chauffören skall upprätthålla en god kommunikation med trafikledning samt arbeta för en god kundrelation genom att känna till och arbeta enligt koncernens  kundfilosofi, vision, affärsidé och samtliga policys.Chaufförer lyder under trafikansvarig i respektive trafikledning.

Chauffören ansvarar för

 • Att lagar och förordningar följs.
 • Att gällande behörighet och utrustning för uppdragets genomförande finns, (inkl. att ADR ).
 • Att DB Schenker´s föreskrifter / instruktioner om säkerhetstransporter följs.
 • Att framföra fordon och arbetsredskap trafiksäkert, och för företaget, på ett förtjänstfullt sätt.
 • Att fordonet är fullt funktionsdugligt före och efter fullgjort arbetspass.
 • Att order och direktiv från trafikledningen efterföljs.
 • Att rapportering omgående sker vid avvikelse / brister
  – kom med förbättringsförslag!
 • Att skadeanmälan komplett ifylld omgående lämnas till trafikledningen vid olycka.
 • Att inneha giltigt körkort
 • Rapportera in arbetstid i Trans PA direkt efter avslutat arbetspass.
 • Digitala förarkorten skall tömmas minst 1 ggr per vecka.
 • Att allt gods hanteras enligt DB Schenker´s ansvarsbestämmelser.
 • Att transportuppdraget genomförs enligt fraktsedelns instruktioner.
 • Att en god kundrelation upprätthålls.
 • Att ADR – klassat gods hanteras i enlighet med ADR.
 • Att fordon lastat med temperaturkänsligt gods uppställs på lämpligt sätt.
 • Att alltid rätt temperatur råder i bilens lastutrymme.
  –  kylgods +4oC – +8oC , frysgods -18oCvid värmegods över 0oC.    
 • Att vid livsmedelstransporter (hängande djurkroppar) alltid spola bilens lastutrymme med spec. tvättmedel innan lastning och ej använda träpall.
  Se Instruktion –  transport av hängande djurkroppar.
 • Att fordonet körs på ett bränslebesparande sätt               
 • Att vid varje tankning fylla i rätt mätarställning i tankstationen.
 • Förarkort skall alltid användas. Fordon får ej flyttas utan! Detta är lag!
 • Digitala förarkorten skall tömmas minst 1ggr / vecka.Är kortet ur funktion eller tappat skall det alltid skrivas ut en pappersremsa som kan styrka var, när och hur du har kört. Remsan skall skrivas på och den skall du som chaufför personligen förvara i 28 dagar och därefter lämna in remsan påskriven till kontoret för arkivering. Detta är lag! När fordon hämtas på extern verkstad skall alltid ett intyg medfölja från verkstad som bevisar körning i outläge!

Checklista före och efter körning

Chaufför som är anställd i något av Börjes Koncernens bolag eller som framför något av koncernens fordon skall utföra följande kontroller:

KONTROLL FÖRE KÖRNING

 1. Om fordonet är utrustad med fordonskontroll skall säkerhetskontroll utföras där
 2. Att samtliga lampor är i funktion och lyser, att bakljus och bromsljus fungerar.
 3. Att samtliga däck håller ett riktigt ringtryck och är hela.
 4. Att kylarvattnet håller rätt nivå
 5. Att spolarvätska är påfyllt
 6. Att olja finns i motorn, kontrollera oljestickan.
 7. Kontrollera att godset är lagenligt och säkert lastsäkrat
 8. Att fordonet är fulltankat
 9. Vid påfyllnad av drivmedel registrera rätt km-ställning
 10. Kolla fraktdokument
 11. Har Du farligt gods kontrollera säkerhetsutrustningen.  Checklista
 12. Vid transport av tempererat gods skall Automatiskt självtest av aggregat göras INNAN lastning. Kontrollera alltid att rätt temperatur råder.
 13. Vintertid skall kapell tak kontrolleras och sopas vid behov.

Skulle denna kontroll visa någon brist åligger
det Dig som chaufför att själv åtgärda felet.

 • På respektive kontor finns samtliga förekommande lampor och förbrukningsmaterial
 • Vid fel på däck kontaktas fordonsansvarig.
 • Vatten, glykol och spolarvätska finns vid respektive kontor.
 • Oljor finns på respektive kontor
 • Tankning skall ske vid egen tankanläggning och Du skall tanka fullt.

Innan bortkoppling av släp skall alltid släpet klossas och kontroll av att bromsarna är tillslagna utföras.

KONTROLL EFTER KÖRNING

  1. Notera eventuella fel på ”felanmälan fordon”. Blankett eller i fordonskontrolls appen.
  2. Ställ upp fordonet på ett säkert sätt med tanke på stöld och trafiksäkerhet och farligt gods.
  3. Lämna hytten väl städad.
  4. Tanka om Du har arbetstid kvar.
  5. Har Du tempererat gods skall Du koppla in kyl / frysaggregatet på elsystemet.
  6. Kontrollera att kyl / frysaggregatet är fulltankat när Du lämnar fordonet.
  7. Lås fordonet och lås in nyckeln i säkerhetsskåpet

Rutin färdskrivare

Färdskrivarnas fyra tidskategorier (aktiviteter) visas i form av symboler vid registrering av kör- och vilotider:

Körtid
Den tid som färdskrivaren registrerar som körning, körtiden registreras automatiskt av färdskrivaren. Det sker automatisk även om föraren utför en transport som är undantagen reglerna med ett fordon som är utrustat med färdskrivare. Den körningen ska betraktas som annat arbete enligt nästa punkt.

Annat arbete
Allt arbete, förutom körning, för samma eller annan arbetsgivare, inom eller utom transportområdet. Det ska registreras av föraren i färdskrivaren. Om en förare kör ett fordon som inte omfattas av reglerna till eller från ett fordon som omfattas av reglerna och som inte står vid förarens hem eller det normala arbetsstället ska föraren registrera det som annat arbete.

Tillgänglighet
All tid då föraren är tillgänglig att arbeta men inte utför något arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja utan tillgång till sovbrits eller liggplats, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. Tid registrerad som tillgänglighet får räknas som rast men inte som vila. (Fullständig information finns i direktiv 2002/15/EG, artikel 3 b.)

Rast eller vila
All tid som föraren fritt förfogar över, det kan vara antigen rast eller vila. Perioder som är kortare än tre timmar kan inte räknas som vila men kan räknas som rast.

Digital färdskrivare
Både du som chaufför och Börjes koncernens alla bolag har skyldighet att se till att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras rätt.

Företagets skyldigheter
Börjeskoncernes bolags skyldigheter är att företagslåsa våra fordons data som lagras när de används. Detta görs för att ingen annan skall komma åt den data som skapats när lastbilarna används. Respektive ansvarig på varje enhet ansvarar för att uppföljning sker och skriver ut rapporter varje månad från Idha Online avseende överträdelser som körning utan förarkort m.m. Dokumenten delges berörd chaufför för påskrift och förvaras sedan på respektive enhet. Kontroll att verkstadsintyg och remsor från färdskrivare finns sker vi samma tillfälle.

Chaufförens ansvar
Du som förare är ansvarig för att följa reglerna om kör- och vilotider. Vid vägkontroll som utförs av Polisen i Sverige kan du personligen dömas till böter om du brutit mot gällande regler. Polisen kan också skicka en rapport till Transportstyrelsen som utreder transportföretagets ansvar för dina överträdelser.

Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att färdskrivaren i fordonet är besiktigad inom de senaste två åren. Ett fordon med en ej besiktigad färdskrivare får endast användas för transporter som är undantagna regelverket och färdskrivare inte krävs.
Färdskrivaren och kortet ska hanteras med varsamhet och användas på rätt sätt. Du ska aktivt välja aktivitet under arbetsdagen när du inte kör så att annat arbete, tillgänglighet och vila registreras av färdskrivaren. Om du utför aktiviteter under din arbetsdag som inte registreras av färdskrivaren ska dessa registreras manuellt i efterhand.
I fordon med digital färdskrivare registreras kör- och vilotiderna både på ditt förarkort och i färdskrivaren. Du ska alltid använda ditt eget förarkort, det är inte tillåtet att använda någon annans förarkort. Om ditt kort blir stjäls, tappas bort eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Redovisningen av din arbetstid måste då göras med hjälp av utskrift från färdskrivaren. För att utskrift ska kunna göras måste tillräckligt med papper avsett för färdskrivaren finnas med i fordonet.
Om färdskrivaren inte registrerar uppgifter under en transport ska du göra tidsredovisningen manuellt på baksidan av det papper som är avsett för utskrift från färdskrivaren.
Information som lagras på ditt förarkort ska kopieras av var 7:e dag och får inte överstiga 28 dagar. Om du kört åt flera företag ska ditt förarkort kopieras av samtliga företag.
Ett tips är att du efter ditt sista pass innan ledighet (exempelvis vid semester) kopierar ditt förarkort.
Om något oväntat skulle inträffa, till exempel en stor trafikolycka eller extrema väderförhållanden, får du som förare avvika från reglerna om maximal körtid och minimal vilotid för att nå fram till en lämplig plats att stanna på. Det under förutsättning att det inte äventyrar trafiksäkerheten. Om du anser att det är nödvändigt att avvika från reglerna ska du ange skälen för avvikelsen på en utskrift från färdskrivaren så snart du når fram till en lämplig plats.
Observera att avvikelsen från den tillåtna körtiden inte får vara allmänt förekommande utan måste bero på exceptionella förhållanden som inte är kända på förhand. Avvikelsen får heller inte leda till för kort rast eller vila.
Under en innevarande arbetsperiod, dvs all tid mellan två dygnsvilor eller en veckovila, måste alla aktiviteter deklareras.
När du startar ditt arbetspass så skall du redovisa alla aktiviteter i den digitala färdskrivaren och då har du begränsad tid på dig.
• Sätta in förarkortet i kortplats 1 och vänta tills du skall mata in manuella inmatningarna som kommer upp på displayen. Att göra manuella inmatningar är inte svårt då färdskrivarna nu för tiden har stöd för att kunna göra utskrift innan uppgifterna bekräftas. Vid inmatningen så måste startland anges. Detta är viktigt eftersom det indikerar startpunkten på arbetsperioden.

När du är klar med detta är det bara att köra och hålla koll på att du måste byta aktivitet på färdskrivaren innan du kliver ut hytten vid rast osv.
• När du är klar med körningen skall du ta ut kortet och vara noggrann med att ange land som du är dig i. Det är mycket viktigt att alltid ange slutland. Anledningen till att start och slutland skall anges är att det indikerar att arbetsperioden startar och slutar samt att mätarställningen sparas också.
Förvara kortet så det inte böjs eller skadas. Det är själva chipet som är den viktigaste delen som inte får skadas.

Körning utan kort.
Det finns bara 2 körningar utan kort som är ok och det är om ditt kort slutat fungera eller om du blivit av med ditt kort. Då ska du så fort som möjligt (senast efter 7 dagar) meddela detta till Transportstyrelsen och be dem skicka ett nytt kort till dig. Har ditt kort slutat fungera så får du ett ersättningskort utan kostnad. Har du blivit av med ditt kort så får du betala för ett nytt.
Tills du får ditt nya kort så kör på ”reservrutin” och du ska då skriva ut en remsa (24 timmar fordon) innan körning, och en remsa efter körning. Byter du bil ska du göra detta i alla bilar du kör. På baksidan av remsan ska du skriva orsak, (körning på reservrutin), ditt namn, personnummer och din namnteckning. Denna remsa ska du ha med dig i 1+28 dagar, och sen ska dessa remsor lämnas in på kontoret. (Kör du över midnatt så ska du trycka ut två remsor efter avslutad körning och välja dygnet innan på den ena och nya dygnet på nästa.)
Har du glömt ditt förarkort hemma eller om du glömt att betala och hämta ut ditt nya förarkort får du inte köra.
Som chaufför ska du kontrollera följande:
1. Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren.
2. Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.
3. Om du måste lämna fordonet ska du registrera arbetstiden (annat arbete, tillgänglighet och rast) genom manuell inmatning i färdskrivaren när du får tillgång till ett fordon med digital färdskrivare.
4. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
5. Du ska använda reglagen i färdskrivaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig.
6. Om du har kört ett fordon med analog färdskrivare ska du ha med dig diagramblad för de transporter som du utfört under innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna.
När färdskrivaren inte fungerar
1. Om färdskrivaren inte fungerar ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av utskriftspappret från färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna handling ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdagarna för att kunna visa upp vid en kontroll, därefter lämnas till kontoret för vidare arkivering i minst ett år.
Rutin vid lämning/hämtning av bil på verkstad:
Chaufförs ansvar som lämnar bilen
1. När bilen lämnas till verkstaden skall en remsa för de senaste 24-timmar tryckas ut och sparas i bilen tills bilen hämtas.
2. Välj ”OUT”-läge i färdskrivare för att det skall vara lättare att uppfatta att det varit en körning utan kort som företaget ej kan påverka.
Chaufförs ansvar som hämtar bilen
2. När bilen hämtas från verkstad skall verkstadsintyget vara ifyllt och sparas i bilen i 28 dagar, därefter lämnas in till kontoret för arkivering.
3. Innan du sätter i ditt förarkort skall du trycka ut en remsa för de senaste 24-timmar. Denna remsa och remsan som skrevs ut före verkstadsbesöket skall arkiveras i bilen i 28-dagar därefter lämnas till kontoret för vidare arkivering.

Chaufför - Linde - Funktionsbeskrivning

Syfte
Funktionen skall klargöra de arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter och
samarbetsförhållanden som gäller för chaufförer i Börjes Transport.

Huvuduppgift / Mål
Chaufförens huvuduppgift är att lasta och lossa gods, köra fordonet och att uppträda hos kund som representant för Börjes Transport AB.
Målet för funktionen är att utnyttja fordonets lastkapacitet optimalt, att lastplanera fordonet så att lossning underlättas och skador elimineras.
Chauffören skall upprätthålla en god kommunikation med supervisorn samt arbeta för en god kundrelation genom att känna till och arbeta enligt koncernens kundfilosofi, vår vision, vår affärsidé och samtliga policys.

Ansvar och befogenheter
Funktionen lyder under Supervisor i respektive område.

Chauffören ansvarar för
• Att lagar och förordningar följs.
• Att gällande behörighet och utrustning för uppdragets genomförande finns (Att inneha giltigt körkort/trafikkort och ADR)
• Att ha genomfört LINDE:s utbildning i Traccess och Börjes Transports interna utbildning på intranet
• Att LINDE:s föreskrifter / instruktioner om säkerhetstransporter följs.
• Att framföra fordon och arbetsredskap trafiksäkert, och för företaget, på ett förtjänstfullt sätt

• Att ansvara för att fordonet är fullt funktionsdugligt före och efter fullgjort arbetspass. Checklista i Fordonskontroll skall alltid göras före och efter körning. Om fordonskontroll ej fungerar skall checklista dokumenteras enligt blankett i bilpärm och ges till Supervisor omgående

• Att order och direktiv från Supervisorn följs.
• Att lasta, lastsäkra, lossa och kontrollera gods
• Att ansluta cylindrar hos kund i förekommande fall enligt instruktion.
• Att använda IT och alternativ rapportering enligt LINDES krav.

1) Leverans och registrering (av handdatorer ) av varor (Linde interna och externa kunder enligt instruktioner från LINDE.)
2) Följesedlar skall alltid undertecknas av LINDE kunder enligt överenskommen process.
3) Fullständiga körjournaler (för resor och leveranser) skall ges till Supervisorn.

• Att stoppa verksamhet som rör lastning / lossning och transport vid risksituation
• Att omgående rapportera osäkra förhållanden, olyckstillbud och incidenter.
• Att skadeanmälan komplett ifylld omgående lämnas till Supervisorn vid olycka.
• Att rapportera in arbetstid i TransPA direkt efter avslutat arbetspass. Digitala förarkorten skall tömmas minst 1ggr/ vecka.
• Att en god kundrelation upprätthålls.

Att fordonet körs på ett bränslebesparande sätt.
Att efter varje tankning fylla i rätt antal tankade liter samt mätarställning i tankstationen.

Förarkort skall alltid användas. Fordon får ej flyttas utan! Detta är lag!

Digitala förarkorten skall tömmas minst 1ggr / vecka.
Är kortet ur funktion eller tappat skall det alltid skrivas ut en pappersremsa som kan styrka var, när och hur du har kört. Remsan skall skrivas på och den skall du som chaufför personligen förvara i 28 dagar och därefter lämna in remsan påskriven till kontoret för arkivering. Detta är lag! När fordon hämtas på extern verkstad skall alltid ett intyg medfölja från verkstad som bevisar körning i outläge!

Checklista för säkerhetsutrustning

 • Säkerhetsväst
 • Reparations verktyg
 • Farligtgodsväska  ( vid ADR transport )
 • Ficklampa med explosionssäker lampa
 • Brandsläckare min. 12 kg
 • två  varningstrianglar
 • Absorbenter
 • Täckduk
 • Uppsamlingskärl
 • Mindre skyffel
 • Handtruck
 • Spännband, totalt 9 band
 • Stoppklossar två styck
 • Förbandsartiklar – Förstahjälpen.

Chaufförsinstruktioner vid hot och våld

Detta gäller alltid:

 1. Tala Aldrig med någon om din last och dess värde.
 2. Kontrollera fordonets säkerhet varje dag inför och efter körning
 3. Kontrollera lagringsytan för att upptäcka eventuella skador.
  När fordonet är plomberat, notera numret på plomben.
 4. Vid akut hjälp ring SOS 112 och uppge vem du är, telefonnummer, plats för hotet,vad hotet gäller, eventuells skador och omfattningInformera genast avsändande kontor / polisen 114 14 om något onormalt noteras.
 5. Låt Inte obehöriga personer åka med i fordonet
 6. Ta alltid ut tändningsnyckeln; ge den aldrig till någon annan person. Lås alltid fordonet.
 7. Undvik onödiga stopp. Om du måste stanna, stanna då endast på säkra parkeringsplatser
 8. Om du blir utsatt för illegal kontroll (blir förföljd, stoppad av obehörig m.m)längs vägen, så rapportera genast till avsändande kontor / polisen 114 14(om möjligt redan innan du stannar fordonet) och notera bilnummer och namnoch/eller andra uppgifter av intresse.
 9. Gör Inte motstånd om du blir attackerad. Informera polisen genast!
  Memorera alla detaljer om gärningsmannen/männen, fordonet, tidpunkt 
  färdriktning etc.
  och skriv ner dem.
 10. Var vaksam och håll ett öga på allt som verkar ovanligt.

Instruktion - olycka, skadehändelse, tillbud, krishantering

Ansvar
Chaufför respektive den personal som är närvarande vid olycka, tillbud eller skadehändelse har på platsen ansvar och svarar för att skriftlig avvikelserapport / skadeanmälan alltid upprättas och överlämnas till trafikledare på hemmakontoret. Mottagare av skadeanmälan / avvikelserapport har det organisatoriska ansvaret och skall behandla den på lämpligaste sättChecklista vid olycka / skadehändelse eller tillbud

 1. Informera omgående !
  Vid olycka med befarad allvarlig personskada – sitt kvar i bilen och kontakta företagsledning och kollegor i närheten, Trafikledare, Lageransvarig eller Fordonsansvarig.
  Ring 112 – begär polis, ambulans
  Vid läckage – Ring omgående 112 – begär räddningstjänsten.
  Vid behov av bärgning ring Assistanskåren 0470-151 35
 2. Upprätta och fyll utförligt i en skadeanmälan på plats, bägge sidor.
  Anteckna alltid motpartens namn, adress telefon, fordonets reg. nr
  samt försäkrings-bolag. Finns vittnen skall Du kräva deras namn, adress, telefon.
 3. Vid viltolycka
  Kontakt polis. Märk ut platsen eller viltet, om det blir kvar på platsen.
 4. Vid inbrott
  Informera trafikledare och kontakta polis.

UTTALA ER ALDRIG TILL MASSMEDIA ELLER MOTSVARANDE UTAN HÄNVISA TILL VD!

Plan för krishantering

Nivå I
Vid mindre olycka, skadehändelse eller tillbud skall Trafikledare, Lageransvarig eller Fordonsansvarig kontaktas.

Nivå II

Vid olycka, skadehändelse med stora skador, person- eller miljöpåverkan och vid olycka med dödsfall eller andra katastrofliknande händelser skall kontakter tas med:
skall kontakter tas i följande ordning:

Dygnet runt                                                                 

 • Trafikledare
 • Kollegor i Din närhet
 • Gunvor Munck,VD, Tel 0733 318 500
 • Ansvarig för krishanteringsgrupp

Extern hjälp Dygnet runt

 • Kollegahjälpen tel, 020-59 6000

Instruktion vid olycka farligt gods

 • Sätt dig i säkerhet och varna andra – varningstrianglar.
 • Överblicka läget, läs igenom transportkortet ytterligare en gång

Beroende på omfattning skall du göra följande bedömningar:

KONTAKTA OMGÅENDE TRAFIKLEDNINGEN EL. SÄKERHETSRÅDGIVARE :
JAN CLASEN: 073-4403100

 • Kan du åtgärda detta själv?
 • Om svaret är NEJ, ring räddningstjänsten 112
 • Om svaret är JA, Tag hand om resterna enl. instruktion på transportkortet.
 • Ta reda på var ev rester och spill kan deponeras

När allt är klart och iordningställt:

 • Rapportera enligt Rapportblankett ”ADR olycka eller tillbud ”
 • Skriv avvikelserapport och beskriv händelseförloppet utförligt
 • Lämna omgående in rapporterna till trafikledningen
 • Se Instruktion- olycka, skadehändelse, tillbud, krishantering.

Instruktion - reklamation/avikelserapport

Instruktionens syfte är minska antalet skador och dolda skador som kan resultera i
kostnader i form av självrisker för Börjes koncernen samt att förebyggande verka genom tillbudsrapportering.

Bakgrund
Börjes koncernen och vår uppdragsgivare DB Schenker har fokus på skador för att minska våra kostnader för skadat gods och vi får anmärkning för minsta skada på emballage eller liknande. Börjes koncernen har tagit fram en särskild avvikelserapport, ” avvikelse junior ” som varje chaufför skall bära med sig i sin benficka för att kunna skriva avvikelserapport så snart det finns minsta anledning.

Ansvar och befogenheter
Chaufförer i Börjes koncernens alla bolag svarar för att instruktionen följs.
Trafikansvariga har det övergripande ansvaret att instruktionen efterlevs.
Samordnaren ansvarar för registrering och handläggning av reklamationer/avvikelserapporter.
Fordonsansvarig handlägger försäkringsärenden.

Genomförande
Instruktionen gäller för direktlastat gods och vid styckegodslastning på terminal.Avvikelse skall skrivas i följande fall:

 • Minsta skada på emballage
 • Godset förskjutet på pallen
 • Godset dåligt emballerat
 • Misstänkt dold skada
 1. Reklamationsblankett skall fyllas i av DB Schenkerpersonal före lastning på terminal. Blanketten skall bifogas fraktsedeln.
 2. Anmärkning skall ske på fraktsedeln oavsett godstransport.

Incidentrapportering skall göras via WKER appen – tillbud, när berörd personal upplever att situation som uppstått kunde ha lett till olycksfall eller skada så att vi förebygggande kan förhindra att skada uppstår.
Vid olycka, övriga skadehändelser, tillbud, krishantering gäller befintlig instruktion.

Koncernmål

Miljö- och kvalitetsmål

Övergripande miljömål för Börjes Koncernen
• Minska energiförbrukning från transporter
• Minska emissioner till luft från fordon
• Minska värme- och elförbrukning från fossila bränslen vid samtliga anläggningar

Miljömål 2023

• Koncernens totala CO2 reduktion i % skall uppnå minst 30 % under 2023
• (Beräkningarna sker enligt Well-to-Wheel (WTW), det vill säga hela produktens livscykel från råvara till användning. Besparingen jämförs mot ett standardvärde i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor)
* Installera solceller på fastighet i Växjö

Nyckeltal

Kostnader för drivmedel /mil per bil – följs upp varje månad
Antalet körda mil / bil – följs upp varje månad
CO2 reduktion i % – följs upp varje år

Kvalitetsmål

Börjes Packhus AB

 1. Skador – orsakade av oss själva – < 5
 2. Fel leveranser – lista förs av lageradministrationen – 0
 3. Inventerings fel – 0

Smålands Logistik AB / Börjes Transport AB /Blekinge Logistik AB
/ Sune Carlssons Åkeri AB /AHL Johanssons Åkeri AB

 1. Antal skador – 10 % mot föregående år
 2. Kostnader självrisk (kostnadsställe: 4244) – 10 % mot föregående år
 3. Kostnader skador under självrisk (kostnadsställe: 4247) – 10 % mot föregående år
 4. Kostnader godsskador (kostnadsställe: 4249) – 10 % mot föregående år

Bekräftelseformulär

Anges om "extern lots" valts.